קבלן ,יזם או תושב המעוניינים לבנות מבנה חדש או להוסיף / לשנות מבנה קיים נדרשים להגיש לתאגיד תכנית סניטארית לאישור,  כתנאי לקבלת היתר בניה.

בתום הבניה, יש לקבל את אישור התאגיד לחיבור קבוע למים ולאכלוס המבנה.

על מנת לסייע ולהקל בתהליך קבלת האישורים לבנייה, להלן הנחיות המפרטות את דרישות "עין נטפים".

הגשת נספח סניטרי לצורך היתר בניה

הנחיות לקבלת אישור אכלוס

הצהרת מתכנן אינסטלציה

הנחיות להגדלת חיבור מים לצרכן 

 

קבלן/ יזם המעוניינים לבצע עבודות בניה/ חפירה נדרשים להגיע לתאגיד לקבלת היתרי חפירה.

הנחיות לקבלת אישורי חפירה

טופס בקשה להיתר חפירה