בחודש פברואר 2015 הוענק לתאגיד "עין נטפים" תו הזהב, ע"י מכון התקנים הישראלי.

תו הזהב הוא תו הניתן רק לארגונים המובילים באיכות ומצוינות, להם שלושה תקני איכות המוכרים ע"י מכון התקנים.

התו הוענק לתאגיד על עמידתו בתקנים המחמירים של מערכת ניהול סביבתי, מערכת ניהול איכות ומערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

קבלת כל תקן כרוכה  בעבודה רבה של הנהלת ועובדי התאגיד, להטמעת נהלי עבודה ותקנות המחייבות את הארגון  כולו לסטנדרטים גבוהים מאוד, ועבודה לפיהם ועמידה במבדקים המדוקדקים של מכון התקנים.

חן סלטי, מנכ"ל התאגיד: "מצוינות, מקצועיות ואיכות הינן מאבני היסוד בהתנהלות תאגיד "עין נטפים", אשר מעניק שירות לעשרות אלפי תושבי העיר, העסקים שבה ואורחיה.

משמח אותי עד מאוד לדעת שהמשאבים והעבודה הרבה שמשקיעים ההנהלה והעובדים, בשיפור השירות, בשיפור התשתיות, בשמירה על איכות המים ובחדשנות, מקבלים ביטוי רשמי באמצעות "תו הזהב" המעיד על עמידה בסטנדרטים גבוהים במיוחד".

 

בסוף שנת 2012 סיים תאגיד "עין נטפים" תהליך הסמכה לתקן ISO 9001

 

תקן זה הנו תקן בינלאומי, הנחשב כיום כתקן מוביל בתחום הבטחת האיכות לחברות.

הבטחת האיכות, משמעותה, הפעילויות שעושה הספק, על מנת לוודא ולהבטיח שהמוצר והשירות אותו הוא מספק ללקוח יתאימו לדרישות האיכות המוצהרות.

הסמכה לתקן הבינלאומי 9001 ISO מעידה על היכולת של הארגון, לבקר את התהליכים הקובעים את קבילות המוצרים/השירותים שהוא מספק.

הצהרת האיכות עין נטפים מפעילי מים וביוב אילת בע"מ

תעודת הסמכה ISO 9001:2008 

 

מערכת ניהול איכות סביבה בהתאמה לתקן ISO 14001

המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות להגנה על הסביבה.

אישור למערכת ניהול סביבתי (לפי דרישות התקן ISO 14001 ) מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בקביעת מדיניות, בפעילות לקידום מטרות סביבתיות, בקרה ושיפור מתמיד.

תעודת תו תקן- מערכת הניהול הסביבתי של עין - נטפים באילת  ISO 14001:2004  

 

מערכת ניהול  בטיחות ובריאות תעסוקתית בהתאמה לתקן 18001 OHSAS

 

תקן בינלאומי לניהול מערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון המחייב:

גיבושה של מדיניות בב"ת, תכנון הפעילות לזיהוי, הערכה ובקרה של גורמי סיכון ומפגעים, זיהוי מגוון הדרישות עפ"י דין המחייבות את הארגון ומילוי הדרישות הנגזרות מהן. 

בניית תוכנית לניהול הבטיחות והבריאות בארגון, הגדרת מבנה ואחריות בעלי תפקידים למימוש תוכנית הבטיחות, ביצוע פעילות של הדרכה וטיפוח מודעות לבטיחות.

הגדרת ערוצי תקשורת ודיווח, ניהול התיעוד הקשור והרשומות בתחום הבטיחות, קיום בקרה תפעולית והיערכות למצבי חירום, קיום מדידה וניטור היבטי בטיחות.

טיפול בתאונות ואי התאמות, ביצוע תחקירי אירוע ופעילות מניעה.

תעודת תו תקן- מערכת הבטיחות והבריאות בתעסוקה של עין - נטפים באילת  ISO  18001:2007 

 

 

הצהרת מדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

תו הזהב - לאיכות ומצויינות לעומדים בתקנים של מערכות ניהול סביבתי, ניהול איכות וניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.