תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, והם אחידים בכל הארץ.

התעריפים משתנים מעת לעת, על פי הנחיות רשות המים.

 

לפירוט מלא והסבר בנושא התעריפים באתר רשות המים לינק

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Rates.aspx

 

לנוסח מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין, הפירוט באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il

 

זכאות לתעריף מופחת

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 מ"ק בתעריף הנמוך לחודש.

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה, המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי. לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו.

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה:

 • מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי.
 • מקבלי גמלת סיעוד לפי סעיף 224(א) (1א) או (2) לחוק הביטוח הלאומי.
 • זכאים לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3(ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978.
 • מקבלי קצבת ניידות לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995.
 • מקבלי גמלת ילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי התש"ע-2010.
 • מקבלי קצבת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו רפואית בשיעור של 70% לפחות.
 • זכאים לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"ה-1980.
 • זכאים לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור.
 • זכאים לתגמול  מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור.
 • זכאים לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959 שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ- 50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הבטחון.
 • זכאים לתגמול לפי התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל-1970 שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ- 50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הבטחון.
 • צרכן שהמנהל הכללי של משרד הבריאות קבע, לאחר שעדכן את הממונה על תקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר רשות המים ומשרד הבריאות אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה.
 • צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות, וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה.

 

ההטבה מצוינת בחשבונות המים.

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.