מהי צריכה משותפת?
צריכה משותפת (הפרשי מדידה), הינה ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שבהן, הן: נזילות מהצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי השקיה וגינון או שטיפת הבניין.

 

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס ?
בהתאם לעדכון, שחל בכללי תאגידי המים והביוב, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, החל מיום 01/01/2012, מחולקת הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) בכל הנכסים המשותפים, באופן שווה בין כלל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:
(1) בבית הרשום כבית משותף:
א. פניה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.
ב. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
ג. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

(2) בבית שאינו רשום כבית משותף:
המסמכים המפורטים בפסקה א(1) ו-א(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן, שבנה את הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור במחלקת שירות הלקוחות של "עין נטפים".
ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

 

מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?
הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. מס' הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.

 

כיצד מדווחים על מס' הנפשות המתגוררות ביחידת דיור?
על מנת לקבל את ההקצבה בהתאם לנפשות המתגוררות בנכס, יש למלא את טופס "עדכון פרטי צרכן מים" כשהוא כולל את כל הפרטים הבאים:
1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.
2. תצלום ספחי תעודות הזהות של כל המתגוררים בנכס (כולל ספח כתובת מגורים מעודכנת) או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
3. לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.
ילדים שמלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות וספח כתובת מגורים עדכנית.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו, לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:
1. מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, המעיד כי הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן אשר לא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על 2 נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על 2 נפשות.

 

האם ניתן לערער על חשבון המים?
עם קבלת החשבון ,יש לבדוק את כל פרטיו.
במידה והנך סבור כי קיימת בעיה עם חשבון המים התקופתי , הנך רשאי להגיש לחברה ערעור על חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בגין החשבון התקופתי עליו הנך מלין.
את בקשתך יש להגיש באמצעות טופס "בקשה לעריכת בירור (לחץ/י לצפייה בטופס)" , או לקבלו במשרדי שרות הלקוחות.
ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לשלם בעד תקופת החיוב הרלוונטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי שנה אשתקד או/ו לפי הערכת צריכה וזאת עד לסיום בירור .
באחריות הלקוח לעדכן את מחלקת שרות הלקוחות כי ברצונו לשלם 'תשלום חלקי' כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.
תאגיד המים "עין נטפים" מחוייבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.
במידה ואינך שבע רצון מהתשובה באפשרותך לערער על תשובת המחלקה תוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה ולבקש לערוך בדיקות נוספות הכרוכות בתשלום ו/או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה .

 

ומה אם בסופו של דבר תשובת התאגיד לא מספקת?
צרכן רשאי להביא השגותיו על תשובת התאגיד ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה; הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה. עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א.