עם קבלת החשבון ,יש לבדוק את כל פרטיו.
במידה והנך סבור כי קיימת בעיה עם חשבון המים התקופתי , הנך רשאי להגיש לחברה ערעור על חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בגין החשבון התקופתי עליו הנך מלין.
את בקשתך יש להגיש באמצעות טופס "בקשה לעריכת בירור (לחץ/י לצפייה בטופס)" , או לקבלו במשרדי שרות הלקוחות.
ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לשלם בעד תקופת החיוב הרלוונטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי שנה אשתקד או/ו לפי הערכת צריכה וזאת עד לסיום בירור .
באחריות הלקוח לעדכן את מחלקת שרות הלקוחות כי ברצונו לשלם 'תשלום חלקי' כאמור לעיל. יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.
תאגיד המים "עין נטפים" מחוייבת לבדוק את תלונתך ולהשיב בתוך 14 ימי עסקים.
במידה ואינך שבע רצון מהתשובה באפשרותך לערער על תשובת המחלקה תוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה ולבקש לערוך בדיקות נוספות הכרוכות בתשלום ו/או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה .

 

צרכן רשאי להביא השגותיו על תשובת התאגיד ועל החלטת המנהל הכללי של החברה לפני הרשות הממשלתית, בתוך 30 ימים ממועד קבלת התשובה; הרשות הממשלתית תברר את התלונה בהתאם לסמכותה. עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א.

רשות המים   www.water.gov.il 
טופס מקוון- צור קשר עם רשות המים
פקס-  03-7605702
דואר- יחידת פניות הציבור, רשות המים, המסגר 14, ת.ד. 20365, תל אביב-יפו, 6120301.
טלפון- 076-5300905