סקירה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014

1. ביולי 2014 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים  וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014 


2. הכללים קובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא יגרום נזק למערכת הביוב, קובעת תהליכי טיפול בשפכים, וכן, הוראות למניעת מטרדים ונזקים לחברה
כללי השפכים


3. לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 10 לכללי השפכים.


4. בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תכנית ניטור ובקרה דו-שנתי ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן, לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר אילת, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק, ואת תדירות הדגימה


5. בהתאם לכללי השפכים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.


6. ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.

דו"ח שפכי מפעלים 2016

דו"ח שפכי מפעלים 2015

דו"ח שפכי מפעלים 2014

דו"ח שפכי מפעלים 2013