בקשה לשינוי שם צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס "בקשה להחלפת צרכנים בנכס" , בצירוף הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים, צילומי תעודות זהות וקריאת מונה המים נכון ליום העזיבה.

החלפת צרכנים בנכס תבוצע בכפוף להצגת פרטי הצרכן החדש בנכס והסכמתו להירשם כצרכן בנכס. בקשה המוגשת על ידי שוכר היוצא מנכס, שלא הציג את פרטי הצרכן החדש כנדרש, תאושר בכפוף להוכחת סיום תקופת השכירות בנכס. חיוב בתשלום בעד שירותי המים והביוב שניתנו עד למועד הגשת הבקשה, יחול על הצרכן המבקש. החלפת משלמים תיכנס לתוקפה, רק במידה והוגשו כל הטפסים.

לא ניתן לבצע החלפת משלמים רטרואקטיבית.