"עין נטפים" - מיצוי הליכי גביה - מסמך מדיניות החברה.

בהתאם לסעיף 110 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע״א-2011, להלן מדיניות עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע״מ (להלן: "החברה") לעניין מיצוי הליכי גבייה.

1.      כללי:

  1. 1. המסמך מתייחס לחובות בגין חיובים עבור אספקת מים ושרותי ביוב לתקופות חיוב החל מ- 31.03.2015.
  2. 1. החברה תשלח לצרכן חשבון תקופתי בגין אספקת מים ושרותי ביוב ובו יצוין המועד האחרון לתשלום.
  3. 1. היה והחשבון התקופתי לא שולם במועד, תנקוט החברה בהליכים לגביית החוב כמפורט להלן.
  4. 1. בהעדר מספר תעודת זהות של הצרכן או בהעדר כתובת מגוריו, כפי שהם רשומים במרשם האוכלוסין, החברה תשלח בקשה            לצרכן לקבלת פרטים אלו. ככל שהצרכן לא ימסור פרטים אלו, החברה לא תידרש למצות לגביו הליכי גבייה מנהלית, ותהא רשאית    לפעול לפי סעיף 2.3 להלן ואילך.

 

2.      הליכים לגביית החוב:

  1. 2. צרכן שלא שילם את חובו לפי החשבון, החברה תשלח אליו התראות לפי פקודת המסים (גביה) וכן תקנות המיסים (גביה)              תשל״ד - 1974.
  2. 2. במידה והחוב לא ישולם לאחר משלוח ההתראות, תנקוט החברה בצעדים לעיקול אצל צד ג׳ לפי פקודת המסים (גביה)                  (כגון בחשבון עו״ש, בקופות גמל, בקופות חסכון, בני״ע וכד'). במקרים חריגים תשקול החברה ביצוע פעולות נוספות לפי פקודת      המסים (גביה).
  3. 2. עם השלמת הצעדים שלעיל, או בהעדר תוצאות, יחשב הדבר כמיצוי הליכי גביה לצורך פתיחת הליכים לניתוק אספקת מים לנכס    או העברה לטיפול משפטי כמפורט מטה.
  4. 2. לאחר מיצוי הליכי גביה, במידה והחוב עדיין לא שולם תפעל החברה לניתוק הנכס ממים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (ניתוק      אספקת מים), התשע״ה-2015 (להלן: ״כללי ניתוקים״) או תפעל בהליכים משפטיים לגביית החוב לפי שיקול דעתה של החברה.
  5. 2. במקרים המנויים להלן החוב יועבר לטיפול משפטי, ללא נקיטה בהליכי גבייה מנהליים:

              2.5.1. חוב של צרכן המצוי בהליכי פירוק / פשיטת רגל.
              2.5.2. להערכת החברה הליכי הגביה המנהליים אינם יעילים ולא יביאו לגביית החוב.
              2.5.3. חוב של צרכן שלא ניתן לנקוט לגביו הליכי אכיפה מנהליים.
              2.5.4. אין בפעולה או באי-פעולה של חברה לניתוק אספקת מים לפי כללי ניתוקים כדי לפטור את הצרכן מתשלום מלוא חובותיו לחברה או                                                 לגרוע מסמכות החברה לפעול לגביית החוב בכפוף לכל דין.