חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד "עין נטפים" הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001, ופועל בהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו מכוחו. החוק קובע, כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס מוגן אחר, כגון: בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים  ועוד, כפי שמפורט בהוראות החוק הרלוונטיות.

באיזה מידע מדובר ?  כל מידע המצוי ברשות ציבורית, ומידע זה כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

איזה מידע אינו בבחינת חופשי, והרשות רשאית ולעיתים אף חייבת שלא למסרו?  כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, בטחונו או שלומו של אדם, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי דין. כמו כן, מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן ולבצע את תפקידיה, מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, מידע אודות מו"מ עם גוף חיצוני לרשות או הקשור לדיונים או התייעצויות פנימיות. מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי.

בנוסף לכל האמור לעיל החוק מתיר לרשות לדחות בקשה לקבלת מידע אם הטיפול שכרוך בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה או אם המדובר במידע שנוצר בידי רשות אחרת. כך גם במקרים בהם לא ניתן לאתר את המידע לאחר נקיטת אמצעים סבירים.

מי רשאי לקבל מידע ?  תושב ע"פ מרשם האוכלוסין, תאגיד שהתאגד ע"פ חוק, וכן, מי שאינו אזרח או תושב- לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

כיצד עושים זאת ? 

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי בקשתו.
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטתה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית משפט מחוזי.

בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו, בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרות : אגרת בקשה - 20 ₪ ,אגרת טיפול - 30 ₪ לשעה (החל בשעה הרביעית) ועד לסכום של 150 ₪ (כולל אגרת הבקשה) , אגרת הפקה - לכל עמוד צילום 0.20 ₪ לתקליטור מחשב 2.5 ₪

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה- מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

את הבקשה והתשלום בגינה , יש להעביר אל ממונה  חוק חופש המידע בתאגיד.

הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד "עין נטפים" : רו"ח גיא ליברסקו, חשב התאגיד.

פקס:  08-6370382

כתובת:  עין נטפים, ת.ד. 1200, אילת,  8811002.

אין לראות בתמצית שלעיל סקירה ממצה של החוק ותקנותיו והנוסח המחייב הנו הנוסח המלא  בו ניתן לעיין בקישור הבא. 

 

חוק חופש המידע 

תקנות חופש המידע- אגרות

טופס בקשה למידע

חופש המידע באתר רשות המים

חופש המידע באתר משרד המשפטים