צרכן רשאי לבקש ביצוע בדיקות לאיכות מים במערכת המים שבבעלותו או בהחזקתו וזאת בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.
הצרכן יישא בעלות הבדיקות כאמור. 
ספק המים יבצע בדיקות כמפורט להלן: 
א. בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל ( הכל כמפורט בטבלה א' בתוספת הרביעית לחוק ). 
ב. בדיקה למתכות הכוללת – בדיקה לברזל, נחושת ועופרת (כמפורט בטבלה ב' בתוספת הרביעית לחוק ).

תקנות בריאות העם ( איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה)  התשע"ג - 2013 - (טבלאות א' ו- ב' בתוספת הרביעית לחוק- עמודים 1418-1419)

אין חשש  מעופרת במי השתייה שתאגיד "עין נטפים" מספק לצרכניו

בבדיקה התקופתית שערך תאגיד "עין נטפים" באילת, בשנת 2016 לא נמצאה כל חריגה מהערכים המותרים של ריכוז עופרת במי השתייה המסופקים לצרכנים.

התקן הישראלי לעופרת במי שתייה עומד על 10 מיקרוגרם לליטר.

עפ"י ממצאי הבדיקות שערך "עין נטפים", ריכוז העופרת במים נמוך מ-2 מיקרוגרם לליטר.

 

לקישור אתר משרד הבריאות - http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13022017_1.aspx